Przedszkole nr 12
w Warszawie

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Od dnia 01.09.2017 nie ma opłaty tzw. godzinowej.


UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017

POZOSTAŁE OPŁATY:

Wyżywienie - 8 zł./dzień 
Rada Rodziców - opłata deklarowana

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII /745/2004 Rady Miasta ST. Warszawy z dn. 8 lipca 2004r.: 
§ 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem; 
§ 2.2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

Zajęcia dodatkowe:
Religia, rytmika, gimnastyka - nieodpłatne

DOKONYWANIE OPŁAT

Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz za żywienie.

Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłatę za żywienie, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy .Odpisy za nieobecności odliczane są w miesiącu następnym.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłatę wnosi się w formie przelewu. Informację o wysokości opłaty pobiera się w przedszkolu na początku miesiąca.

Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za godziny pobytu i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych. 

PRZELEW BANKOWY

Przed dokonaniem przelewu należy każdorazowo zasięgnąć informacji  u pracownika przedszkola co do wysokości opłaty za żywienie, która jest zmienna.

W nazwie odbiorcy należy wpisać: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Warszawa ul. Smolna 10 A

Tytuł płatności: żywienie za  dany okres, np., wrzesień 2014. oraz ważne: imię i nazwisko dziecka. 

 Kwota: zmienna podana każdorazowo w danym miesiącu.
 Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę za żywienie:

6 2 1 0 3 0 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 2 6 0 4 2

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisanie numerów rachunków bankowych oraz kwot poszczególnych płat. Niedopuszczalne jest zaokrąglanie kwot lub częściowe wpłaty. Za ewentualne nieprawidłowości wynikające z błędnego dokonania przelewu odpowiada wpłacający.

RADA RODZICÓW

Jedyną formą płatności jest przelew. Prosimy o przekazywanie miesięcznych składek na Radę Rodziców na poniższy rachunek bankowy Rady Rodziców do 10 dnia każdego miesiąca

Dane do przelewu Rady Rodziców:

Numer rachunku bankowego: 61 1320 1104 3038 5906 2000 0001

Nazwa banku: Bank Pocztowy

Posiadacz rachunku : RR Przedszkola Nr 12

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr. grupy, miesiąc/miesiące za jaki jest dokonywana opłata

Z góry dziękujemy za współpracę i dotrzymywanie ww. terminów.

Składki mogą Państwo również wpłacać na kilka miesięcy/cały rok z góry. Należy pamiętać, aby w tytule przelewu wskazać miesiące za które jest dokonywana opłata.